OTETAAN YHDESSÄ VALTA TAKAISIN KANSALLE.

De centrala principerna i partiet är Frihet, Öppenhet, verklig demokrati och Goodwill. Partiet vill aktivt utöka medborgarnas möjligheter att påverka sin egen vardag genom en stärkt grundlag och en atmosfär som inspirerar medborgarna att ta ansvar och besluta om sina egna angelägenheter.

 

Inför Välfärdsområdesvalet den 23.1.2022 har VKK som stolt nybörjarparti lyckats rekrytera 204 kandidater runtom i Finland.

 

ARVOT

 

Valta kuuluu kansalle -puolueen keskeisimpiä arvoja ovat vapaus, sananvapaus, omistamisen vapaus, yhtäläinen ihmisarvo, henkilökohtainen koskemattomuus, aito demokratia, avoimuus, rehellisyys, reiluus ja hyväntahtoisuus. Puolue pitää kristinuskon perinnettä länsimaisten yhteiskuntien syntymisessä ja kansojemme sivistämisessä historiallisesti erittäin tärkeänä ja myös nykyiseen arvopohjaamme oleellisesti vaikuttavana tekijänä. Maassamme on paljon uudistettavia asioita, mutta paljon myös säilytettäviä; puolue on rohkea uudistaja ja järkevä säilyttäjä. Poliittisella kartalla puolue on lähinnä keskustaoikeistolainen, mutta suoran demokratian ja yhteistyön nimissä se tarjoaa välineitä ja tilaa myös laajapohjaisemmalle ajattelulle. Puolue haluaa rakentaa kansamme keskuuteen hyväksyvää ja positiivista ilmapiiriä ja olla koko kansan puolue.

 

 

PÄÄPERIAATE

 

Puolue osallistuu rehellisellä, ihmisarvoa kunnioittavalla ja aktiivisella poliittisella toiminnalla valtiolliseen vaikuttamiseen Suomessa, ja sen ensisijainen tarkoitus ilmenee puolueen sääntöjen toisessa pykälässä: puolue haluaa ”edistää vuorovaikutuksellista demokratiaa, jossa kansalaisia aidosti kuunnellaan ja jossa heille avautuu reaalinen mahdollisuus osallistua suoraan päätöksentekoon yhteisissä asioissa”.

Perustuslain toisen pykälän mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Saman pykälän toisessa momentissa korostetaan, että kansanvaltaan sisältyy myös yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Kansanvaltaisuutta painotetaan myös perustuslain 94 §:ssä, johon on kirjattu, että mikään kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

Punaisena lankana kaikessa puolueen toiminnassa onkin nimensä mukaisesti demokratian perimmäinen periaate ja tunnuslause ”Valta kuuluu kansalle”. Puolueen tavoitteena on lisätä suoraa demokratiaa esimerkiksi kansanäänestysten muodossa. Demokratiamme ei ole vielä valmis, vaan siinä on vielä hyvinkin paljon kehittämisen varaa. Suomea on johdettava kansalaisten enemmistön tahdon mukaisesti. Kansan johtajien on palveltava kansaa eikä toisin päin.

Puolueen tärkeänä tavoitteena on myös hallitus–oppositio-asetelman hautaaminen ja parlamentaarisen hallintomallin luominen. Kunkin eduskuntaryhmän täytyy saada valtaa kannatuksensa eli kansalaisten antaman mandaatin painoarvolla, mikä reaalisesti lisää kansanvaltaisuutta. Puolueen pitkän tähtäimen suunnitelmissa onkin perustuslain uudistaminen tältä osin.